Werkwijze

Rijnboutt stelt voor iedere opdracht een multidisciplinair projectteam samen. Wij hebben alle disciplines op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed in huis. Een vast directielid is van begin tot eind verantwoordelijk voor het team en de opdracht.

Ieder team wordt aangestuurd door een projectcoördinator. Het projectteam bestaat verder uit ontwerpers op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap en gespecialiseerde technisch ontwerpers. In de beginfase werkt het team zoveel mogelijk interdisciplinair aan de opgave. Zo combineren wij het talent en de ervaring van de directie en de medewerkers met de expertise van de opdrachtgever en externe adviseurs.

Op verschillende plaatsen in Nederland neemt Rijnboutt een bredere taak op zich dan alleen het leveren van een ontwerp. In ruimtelijke projecten met uiteenlopende belangen vervullen wij een aanvullende rol in de regie en de supervisie van de ruimtelijke opgave.

In grootschalige, complexe of langlopende projecten behartigen wij de kwalitatieve belangen en ruimtelijke kwaliteit. Ingewikkelde ontwerpprocessen begeleiden wij door middel van workshops, ateliers en symposia.

Rijnboutt adviseert bij stedenbouwkundige processen en organiseert ruimtelijk onderzoek. Rijnboutt schrijft regelmatig bestemmingsplannen waarmee voorstellen maatschappelijk verankerd worden. Hierbij werken wij samen met adviseurs op gebieden als ecologie, mobiliteit, energie en waterhuishouding. De integratie van deze bijdragen in het ontwerpproces is hierbij onze verantwoordelijkheid.

In voorkomende gevallen coördineren wij de werkzaamheden van de overige adviseurs in het planproces. Op deze manier verzorgen wij het integrale projectmanagement voor het gehele realisatieproces waardoor wij onze expertise maximaal in kunnen zetten. Door integraal verantwoordelijk te zijn kunnen wij contractuele prestatieverplichtingen aangaan.

Kwaliteit

Rijnboutt heeft een systeem voor kwaliteitsbeheer geïmplementeerd volgens de eisen van ISO 9001 en BRL 9990. Alle werkzaamheden vallen onder de hierin vastgelegde werkwijzen.

Met de opdrachtgever stelt Rijnboutt voor elke opdracht een plan van aanpak op. Meestal gebeurt dit in de initiatiefase en wordt het plan samen met het voorlopig ontwerp vastgesteld. In het plan is per projectfase kwaliteit, budget, tijd, organisatie en communicatie nader uitgewerkt.

Bureaumanagement

Algemeen directeur Reneé Liefting is samen met bureaumanager Paul Beijeman verantwoordelijk voor de integrale planning, de contracten, kostenbewaking en financiën. Per project is doorgaans één directielid verantwoordelijk voor het ontwerp en het realisatieproces.

Senior projectcoördinatoren ondersteunen de directie en coachen de andere projectcoördinatoren. Samen met de kwaliteitscoördinator bewaken zij de kwaliteit en zorgen zij voor overdracht van kennis tussen de medewerkers.

Planning en risicobeheersing

Rijnboutt is proactief in de voortgang en risicobeheersing met een organisatiestructuur en processen gericht op een hoog tempo. Per fase plannen wij toetsmomenten in voor overleg met adviseurs, gebruikers en opdrachtgevers.

Regelmatig organiseert Rijnboutt workshops om met alle betrokkenen de actuele stand van het project te bespreken. Hierin inventariseren wij risico’s en worden alternatieven gekozen. Deze workshops versnellen het proces, vergroten de betrokkenheid en versterken het gevoel van verantwoordelijkheid bij alle partijen.

In steeds meer projecten gaat Rijnboutt een prestatieverplichting aan op het gebied van kosten, planning en de integrale advisering bij het realisatieproces.

Rijnboutt is lid van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus.

Expert gebiedsontwikkeling

Kostendeskundigheid

Onze ontwerpers werken intensief samen om binnen budget op te leveren. Al in de beginfase van het project tekenen en rekenen wij gelijktijdig. Zo maken wij alternatieven inzichtelijk. Door vroeg in iedere fase financieel te toetsen, en zo nodig bij te sturen, besparen wij tijd en voorkomen wij kwaliteitsverlies.

Wij staan open voor alternatieven die een gunstige invloed hebben op de realisatie en de exploitatiekosten. Onze projectleiders zijn verantwoordelijk voor een strakke aansturing op prijs en kwaliteit. Om objectiviteit te garanderen betrekken wij de deskundigheid van een bouwkostendeskundige altijd extern.

BIM

Rijnboutt gebruikt Building Information Modelling (BIM). Alle informatie over het ontwerp is hierbij in ArchiCAD opgeslagen als een 3D model van het gebouw. Vanuit dit model worden alle doorsneden, plattegronden en gevels gegenereerd.

Door deze driedimensionale koppeling is de kans op fouten aanzienlijk kleiner dan bij de klassiek tweedimensionale methode. Bovendien kan aan het model informatie toegevoegd worden over functies, materialen, bezonning, afwerkingen en proces. Hiermee kunnen interactieve overzichten en meetstaten gegenereerd worden.

Voor uitwisseling met adviseurs stelt onze BIM specialist een protocol op. Wij kunnen ook clash controles uitvoeren waarbij wij de modellen van meerdere adviseurs samenvoegen om conflicten inzichtelijk te maken. Hiermee lossen wij potentiële problemen al vóór het bouwen op.

Rijnboutt gelooft in openBIM; interdisciplinaire samenwerking onafhankelijk van software en werkmethodiek. Uitwisseling vindt plaats via de open IFC standaard. Iedere partner blijft verantwoordelijk voor zijn eigen model en het gezamenlijke model is opgebouwd uit de afzonderlijke modellen van alle betrokken adviseurs.

Duurzaamheid

Rijnboutt is participant van het Dutch Green Building Council (DGBC) en heeft deelgenomen aan de klankbordgroep BREEAM-NL voor gebiedsontwikkeling en duurzame stedenbouw. Wij hebben BREEAM-NL experts nieuwbouw en gebiedsontwikkeling in huis die adviseren tijdens het ontwerptraject. Zo kunnen wij de duurzaamheid van een gebouw gedurende het proces van ontwerp, realisatie en beheer sturen en vastleggen volgens de gecertificeerde BREEAM-NL methode.

Het gesprek over duurzaamheid verrijkt het ontwerpproces. Klimaatneutrale gebiedsontwikkeling stelt hoge eisen aan de organisatie van de stadsplattegrond. Betrokkenheid van belanghebbenden vraagt een sterk adaptieve ontwikkelstrategie. Het programma van de duurzame stad levert een samenhangend beoordelingskader voor de inrichting van de stedelijke ruimte, gericht op een verbetering van het onderlinge economische, sociaal-culturele en ecologische functioneren. (Hans Mommaas, 2012)

Rijnboutt kiest voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij alle relevante duurzaamheidaspecten, zoals energie, mobiliteit, groen, water, maar ook zaken als opleidingsmogelijkheden en vestigingsklimaat in samenhang worden bekeken. Dit schept ruimte voor synergie, voor innovatieve oplossingen, en voor een integrale versterking van gebiedsspecifieke kwaliteiten.

Samen met bewoners en gebruikers ontwikkelen en beheren is leidend. Het resultaat moet een gezonde omgeving zijn, die ruimte biedt voor verandering, en waar geen problemen worden afgewenteld naar andere gebieden, of naar de toekomst.

Expert gebiedsontwikkeling Expert nieuwbouw