Rijnboutt Magazine #12

17 september 2020

 

Niet eerder was het draagvlak voor binnenstedelijke plannen met een duurzaam ruimtegebruik zo groot. ‘Verdichting’ is het toverwoord. Gedacht wordt aan een sterke vergroeningsslag met een maximaal gebruik van bestaande voorzieningen en infrastructuur in combinatie met de nabijheid van mensen, banen en voorzieningen. Met vanzelfsprekend meer ruimte voor natuur, bossen en natuurinclusieve landbouw.

COVID-19 en het ‘nieuwe normaal’ van de anderhalvemetersamenleving werpt op deze benadering een heel nieuw licht. Is dichtheid wel het antwoord op een duurzaam en gezond leven? Dat we niet kunnen doorgaan op de oude voet, daarover lijken de meesten het eens. De urgentie om te veranderen is ontegenzeggelijk aangetoond en het is essentieel om ‘een gezonde stedelijkheid’ nog sterker te agenderen.

Met als titel ‘Een ander klimaat. Later is nu’ neemt Rijnboutt Magazine #12 de duurzame samenleving onder de loep, en meer in het bijzonder wat kan worden verstaan onder sociale duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Het magazine laat zien hoe onder andere een voormalig milieuactivist, een wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, een hoogleraar Transitiekunde en Rijnboutt zelf, elk op hun eigen manier richting geven aan een circulaire toekomst.

Vraag het magazine aan