‘s Gravendreef Buitenruimte

Eén van de omvangrijkste projecten in ’s Gravendreef is de inrichting van de buitenruimte. Het betreft niet alleen een in omvang groot project, maar ook een project dat in fasen en over een lange periode gerealiseerd wordt. Van belang hierbij is een duurzame kwaliteit in ontwerp en uitvoering, waarvoor in het masterplan en het inrichtingsplan de basis is neergelegd.

Het inrichtingsplan is een samenhangend stelsel van openbare ruimtes, met een logische toedeling naar verkeersprogramma en een heldere introductie van de profielen. In het verlengde van de architectuurkenmerken van de bebouwing is de inrichting van de openbare ruimte beschouwd: robuust, stevig, met riante maten en duurzame materialen. De kenmerkende hoogteverschillen vormen een belangrijke ingrediënt van de inrichting.

De openbare ruimte ondersteunt de status als wijkcentrum. De voor ‘s Gravendreef ontwikkelde detaillering bestaat uit een eigen verhardingsmateriaal in combinatie met materialen waardoor het centrum zich verbijzonderd: eigen meubilair en verlichting, de trappenpartijen, keerelementen, bruggen en leuningen, etc. En ook de groenvoorziening onderscheidt zich, niet in het minst door de sterke boomaanplant langs de Zoetermeerse Rijweg.

De stationsomgeving is de plek waar de hoogteverschillen het grootst zijn. Alle verkeerssoorten liggen op een eigen niveau. Om een kwalitatief hoogwaardige verbinding tussen het onderste niveau van het station en het maaiveld van het centrum te krijgen is een monumentale trappenpartij gemaakt. In de trappenpartij worden hellingbanen opgenomen.

Als belangrijke verbinding over de Laan van Leidschenveen is een voetgangersbrug gemaakt die in ontwerp nauw samenhangt met het station.

Winkelcentrum

De buitenruimte van het winkelcentrum heeft vier hoofdkenmerken: de verhoogde ligging aan de Zoetermeerse Rijweg en de Laan van Leidschenveen, de voetgangersruimte binnen en direct aan de randen van het gebouwde, het parkeerterrein tussen de bebouwing en het spoor en de expeditiezijde aan de Veenweg.

Binnen de bebouwing is het vooral het centrale pleintje wat de aandacht heeft gekregen. Samen met de aanloopstraatjes en de trottoirs aan de zuid- en westzijde is dit de voetgangersruimte voor het winkelend publiek. Het heeft een vlakke verharding van natuursteen, enkele banken en prullenbakken als meubilair, goede verlichting aan de bebouwing vastgemaakt en een gerichte boomplaatsing, mede om de windhinder te reduceren.

De boven de winkels gelegen woningen liggen aan een verhoogd maaiveld. Drie natuursteen pleinen op 7 meter hoogte dienen als buitenruimte en toegangsgebied van de woningen. Een patroon van plantenbakken zorgt voor verblijfswaarde en privacy.

Verwant aan het materiaalgebruik bij de bebouwing is de keuze gemaakt voor het materiaal in de openbare ruimte. Eenzelfde ambitie is geuit voor de verharding, dus een materiaal met een eigen tactiele kwaliteit, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Gekozen is voor eenduidigheid in bestrating, een gebakken klinker, passend in kleur bij de gevels van de bouwblokken.

Met een tweede materiaal, een licht glinsterende natuursteentegel, wordt het assortiment pleksgewijs aangevuld. Bij overgangszones naar de gevel wordt het motief van de rabatstrook gebruikt voor het straten van het overgangsgebied.

Beplanting

Voor een stedelijk gebied als ’s Gravendreef is met name de boombeplanting van essentieel belang voor de groene kwaliteit. Voor de Zoetermeerse Rijweg is de keuze gevallen op kastanjes als beplanting. Op alle andere plekken waar grote bomen komen is gekozen voor linden en platanen. De begeleidende bomen langs de hoofdroutes voor voetgangers zijn kleiner en ranker, en de parkbomen in de groenzones langs de Zoetermeerse Rijweg en de Veenweg zijn uit een breed assortiment gekozen.