Het verlangen naar stedelijkheid

De ambitie die aan het ontwerp ten grondslag ligt is er op gericht om in de Waalsprong een stedelijk kern te ontwikkelen rondom het Fort Beneden Lent. Deze kern krijgt het karakter van een compacte stad. Alle kwaliteiten die stedelijk leven voor stedelingen zo aantrekkelijk maken en in de stad Nijmegen zo prachtig voorhanden zijn, moeten een kans krijgen in de Citadel.

Impressie van de Rietgraaf

In het plan is ruimte voor een omvangrijk stedelijk programma van winkels, dienstverlening en voorzieningen ten behoeve van de bewoners van de gehele Waalsprong. Het aanbod van deze voorzieningen groeit met de stad mee. In het ontwerp is ruimte voor 2500 woningen. Er is een uitgebreid scala aan verschillende woningtypen voorzien.

Ruimtelijke dragers in het Masterplan

De belangrijkste stedenbouwkundige onderdelen vallen voor een groot deel samen met bestaande landschappelijke en cultuurhistorisch belangrijke elementen in het gebied. De Rietgraaf is de centrale stedelijke ruimte voor winkelen. Belangrijke aangelegen ruimtes zijn het stadsplein en het stationsplein. Deze pleinen zorgen voor de verbindingen naar respectievelijk het Fort en het Station.

Impressie van de Diagonaal

De Diagonaal legt de verbinding tussen het station, de Oosterhoutsedijk en de geplande landtong in de toekomstige bypass van de Waal. Aan de diagonaal is een grote variatie aan functies mogelijk en voorzien. Op de kruising met de dijk ontstaat een mooie plek voor een bijzondere functie met uitzicht, zoals bijvoorbeeld een horecavoorziening.

Impressie van het Waalpark

Het binnendijkse gebied aan de dijk is de landschappelijke zone (Waalpark) waarin het Fort en de singel zijn opgenomen. De Zaligestraat doorsnijdt het grid vanwege haar historische ligging op een geheel eigen wijze. De verbindingen naar de buiten de Citadel gelegen binnen- en buitendijkse gebieden geven een grote meerwaarde in het recreatieve gebruik. De nieuwe stadsbrug en de Graaf Alardsingel hebben een op zichzelf staande vormgeving als onderdeel van het verkeerssysteem op hoger schaalniveau. Hiermee versterken zij de stedelijke identiteit van de Citadel.

De verschillende bouwvelden van het grid staan met elkaar in verbinding door de informele routes voor voetgangers en fietsers. Deze ‘verborgen’ routes vormen een aanvulling op de belangrijkste stedenbouwkundige onderdelen, zoals de formele routes en openbare ruimten, en verrijken het plan.

Resultaat onderzoek Rudy Uytenhaak opgetekend in een ‘Smartieskaart’

Om grip te krijgen op de samenhang tussen programma en exploitatie is een gedetailleerd onderzoek gestart (uitgevoerd door architectenbureau Rudy Uytenhaak, met input van en begeleiding door de Grondexploitatie Maatschappij Waalsprong en de betrokken ontwikkelaars) naar de samenhang tussen de verschillende programmaonderdelen en de exploitatie. Middels een geavanceerde rekensystematiek is er een groot inzicht ontstaan in de mogelijkheden die ontstaan als een scala aan woningtypen, verschillend grondgebruik en gevarieerde parkeeroplossingen met elkaar in verband gebracht worden. De weerslag wordt onder andere opgetekend in een zogenaamde ‘Smartieskaart’, die enerzijds een getekend programma laat zien, en anderzijds door de wijze van tekenen een doorzicht geeft naar een premature verkavelingskaart.