Weideveld

Het plangebied is het eerste deel van Weideveld in Bodegraven. Weideveld is als een verzameling velden, dooraderd door groene en waterrijke zones. Zo ontstaat een woonlandschap dat goed past in de dorpsrand aan het Groene Hart. Er is gezocht naar een dorps karakter, passend bij Bodegraven en haar ligging aan het Groene Hart. Compacte woonhofjes, erven met een informeel karakter, mooie groene randen en kwaliteit in de openbare ruimte zijn daarin de sleutelwoorden.

De openbare ruimte binnen het plangebied bestaat voornamelijk uit de woonstraten en woonhoven, de watergangen met hun taluds en de parkstrook. Alle verharding zal worden gemaakt van gebakken klinkers in voor verschillende gebieden verschillende kleuren.

In de openbare ruimte wordt een groene inrichting nagestreefd. Daarin zijn drie elementen van groot belang: allereerst de parkstrook aan de oostzijde van het deelplan, dat een fraaie ruimtelijkheid biedt door de langgerektheid, de verbinding met de centrale dorpsweide en een iets verhoogde ligging ten opzichte van de omgeving. Op het grondvlak worden elzenrijen als windsingels geplant met daartussen gaarden met vruchtbomen.

Als tweede is de buitenrand aan de west- en zuidzijde, met de watergangen, behandeld als singel met glooiende taluds en vrijstaande parkbomen (elzen). En als derde wordt in alle profielen groen toegepast in de vorm van straatbomen (meidoorns, bij de parkeerhofjes), enkele monumentale bomen (walnoten) op de woonhoven en hagen (veldesdoorn) op de grens tussen openbaar en privé.