Erasmuszone

Als onderdeel van de vernieuwing van de naoorlogse woonstad wordt in Den Haag Zuidwest de laanstructuur vernieuwd. Deze sterke ruimtelijke assen, ontworpen uit het structuurplan van Dudok, hebben een hoge ruimtelijke kwaliteit. Ze bevatten veel groen in duidelijke laanbeplantingen, en organiseren het stadsdeel. De Erasmusweg is de belangrijkste laan tussen het Haagse centrum en het Westland, en heeft meer dan lokale betekenis. In het profiel ligt de Laak, een hoofdwatergang voor stad en regio.

Na bijna zestig jaar was de strook versleten. De beplanting was te ver uitgegroeid waardoor de ruimtelijke kwaliteit verloren ging, paden en wegen waren slecht, en de waterkwaliteit liet te wensen over. Vanuit het gemeentelijke beleid was geld beschikbaar gesteld voor een gedegen vernieuwing, met de opgave de bijna monumentale kwaliteit te combineren met een ecologische kwaliteit.

De oplossing is gevonden in een omkering van het gebruiksprofiel. Waar voorheen de honden werden uitgelaten zijn de paden verwijderd en zijn strakke moeraszones gemaakt. Uitgegroeide essen en esdoorns zijn verwijderd en vervangen door parkbomen. Het nieuwe flaneergebied is gelegd aan de kant waar de relatie met de woningbouw groter is: een pad aan de voet van het talud, met vlonders boven het water van de Laak, en een hele reeks van zitplekken. De buurten Moerwijk Oost en Zuid worden beide voor meer dan driekwart vernieuwd, en met de vernieuwing van de Erasmuszone wordt een grotere verblijfskwaliteit geschapen. De laatste fase zal bestaan uit de vergroening van de trambaan en de herindeling van de hoofdrijbaan.