Structuurplan Wassenaar

Structuurvisie, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplan, welstandsnota

Vanwege het aflopen van de tijdshorizon van het planologisch beleidskader van Wassenaar, was de wens ontstaan om vanuit een breed ruimtelijk perspectief een nieuwe structuurvisie te ontwikkelen, met een visie tot 2015. Na raadpleging van bevolking, beleid en bestuur werden behoud en versterking van het huidige structuurbeeld als uitgangspunten voor de toekomstvisie vastgesteld.

Het structuurbeeld laat zich vertalen als een Schotse Ruit: een weefsel van lange lijnen en zones dat tot een sterk en karakteristiek patroon heeft geleid. Strandwallen en –vlaktes vormen de ondergrond van een bijzonder occupatiepatroon in de Randstad. Daarbinnen vormen infrastructuur en openbare ruimte de ruimtelijke netwerken.

In de Structuurvisie wordt onderscheid gemaakt tussen de dynamische zones waar Wassenaar opnieuw vormt krijgt door middel van transformatie en structuurverandering, en de consoliderende zones waar vormbehoud het doel is, en waar behoud en versterking centraal staan. In het deel Operationalisatie komt een aantal ruimtelijke opgaven aan bod, verdeeld naar uitvoeringsprojecten, integrale gebiedsvisie, en studieprojecten. Zij vormen de schakel van ruimtelijke visie naar uitvoering, sturing en prioriteitstelling.

De Structuurvisie is onderdeel van een vierluik dat verder bestaat uit een Atlas, een communicatiedossier en een Handboek Welstand & Beeldkwaliteit. Samen vormen zij een ruimtelijk kader voor Wassenaar. Zij geven een handvat voor toekomstig beleid, en zijn toetsingsgrondslag voor de planontwikkeling binnen de gemeente in de periode 2001-2011.