Stedenbouwkundig vernieuwingsplan Jacob Geelbuurt

Rijnboutt heeft afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan het stedenbouwkundige gedeelte van het vernieuwingsplan. In maart 2010 is de eerste aanzet van het vernieuwingsplan voor de Jacob Geelbuurt gepresenteerd aan haar bewoners. Het vernieuwingsplan laat zien welke kwaliteiten de buurt heeft en welke problemen er zijn, wat er nodig is om de woon, werk en leefsituatie te verbeteren. Hoewel bewoners vaak nog met veel plezier in deze buurt leven en wonen, wordt de buurt steeds kwetsbaarder. Daarom is er eind 2008 door voormalig Stadsdeel Slotervaart en woningcorporatie De Alliantie gestart met de vernieuwing.

Bewonerspresentatie

Het bestaand stedenbouwkundig patroon, met rechthoekige woonvelden, groene hoven en continue en rechtlijnige straatruimten vormt de duurzame onderlegger voor het programma en de nieuwe inrichting van de Jacob Geelbuurt. Een belangrijke kwaliteit van de buurt is de grote hoeveelheid openbare ruimte: groen, water , straten, hoven en schoolpleinen. Als gevolg van het fysieke vernieuwingsprogramma neemt de druk op het openbare gebied toe: er komen meer en grotere woningen en er is een toename van het parkeren en stallen van auto’s. Tegelijkertijd moet de vernieuwing resulteren in meer woonkwaliteiten en meer profijt van de openbare ruimte.

Jacob Geelstraat

Een wezenlijk onderdeel van de Wijkaanpak is de actieve rol van bewoners bij de vernieuwing. In het participatieplan Mét bewoners naar een betere buurt is deze rol vastgelegd. Onder het motto ‘Jacob Geel Samen Beter’ maken het stadsdeel en de Alliantie samen met bewoners en ondernemers toekomstplannen voor de buurt en werken zij aan een prettig leefbare buurt. Het doel van de vernieuwing is de woon, werk en leefsituatie in de buurt verbeteren door:

  • kinderen, jongeren en volwassenen te stimuleren om hun persoonlijke situatie te verbeteren en het beste uit zichzelf te halen
  • tuinstedelijk qua karakter
  • een aantrekkelijk woonmilieu te ontwikkelen met een uitnodigende openbare ruimte en gevarieerder woningaanbod zodat de huidige bewoners hun woonsituatie kunnen verbeteren en de buurt aantrekkelijk wordt voor nieuwe bewoners van buiten de buurt;
  • grote verscheidenheid in woonmogelijkheden (bestaand, gerenoveerd, nieuwbouw);
  • sociale stijgers vast te houden in de wijk door voor hen wooncarrière mogelijk te maken en te zorgen voor een veilige en prettig leefbare buurt;
  • nieuwe voorzieningenzone met oa brede school/ community center.
Ruimtelijke uitgangspunten

Na de stedelijke vernieuwing zal de Jacob Geelbuurt in 2020 een buurt zijn geworden waar iedereen prettig woont en leeft, bewoners van het eerste uur goed bediend oud kunnen worden, kinderen hun talenten ontplooien en jongeren carrière maken. De buurt is dan ook uitvalsbasis voor “wereldburgers” die verbonden zijn met de wereld om de hoek.

Het intensieve en zorgvuldige participatietraject dat tijdens het opstellen van het vernieuwingsplan heeft plaatsgevonden, wordt voortgezet. Bewoners en ondernemers staan centraal en blijven dit. Het motto is en blijft ‘Jabob Geel Samen Beter’.