Dordtse Kil IV

DK IV is onderdeel van een reeks oude en nieuwere bedrijfsterreinen bestaande uit zeehavens en droge werkgebieden, gelegen in het zuid westen van Dordrecht. Het plangebied ligt op het snijpunt van twee zones; transportassen van water, weg en spoor in noord-zuidrichting en het landschap van de Biesbosch in oost-westrichting. Doel van het ontwerp is het maken van een stevig landschappelijk raamwerk, dat door een drietal lanen verankerd wordt in de omgeving en een nieuw waterlandschap als centrum kent.

De natuurdoeltypen in de landschappelijke onderligger

Door het aanbrengen van verschillen in de maaiveldhoogtes ontstaat een grote variatie aan natuur en ecologie. Naast water bestaat het landschap uit rietland, wilgenstruweel en iepen-essenbos. Deze landschapstypes verwijzen naar de kreken die door het gebied hebben gelopen. Gestreefd is naar eenheid tussen de stedenbouwkundige en landschappelijke opzet. Het landschap maakt een helder onderscheid mogelijk tussen de grootschalige en de de kleinschalige bedrijfs-kavels en draagt bij aan enkele bijzondere kavels in een landschappelijke setting (bedrijfseilanden). Voor Dordtse Kill IV vormen de grote infrastructuren van dijken, rivier en van snelweg en spoorlijn de landschappelijke randen. De toekomstige wateropgave wordt als drager van het interne landschap gebruikt, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Plankaart Dordse Kil IV
Naast de ‘culturele’ waarden van het nieuwe waterlandschap als openbaar gebied worden ook ecologische kwaliteitscriteria als biodiversiteit en natuurlijkheid die in het natuurbeleid centraal staan gehanteerd.