Van louter functionele verbinding naar hoogwaardige bestemming

De compacte historische binnenstad van Hoorn wordt omgeven door een groene gordel, waar vroeger de stadswallen gesitueerd waren. Tussen de nieuwe uitbreidingsgebieden en de oude stad is er een stedelijke randzone, de ‘buitenstad’. Dit gebied kenmerkt zich door een grote functionele verscheidenheid en door de aanwezigheid van enkele belangrijke verkeers-aders zoals de Provinciale weg en het spoor. Het is een overloopgebied geworden voor de Hoornse binnenstad. Functies die door aard of omvang geen onderdak konden vinden in de binnenstad, hebben zich hier gevestigd. Het stationsgebied is gelegen in deze buitenstad, grenzend aan de groene gordel ten noord-westen van de historische binnenstad.

Locatiefoto station
Locatiefoto omgeving

Het gebied is goed ontsloten. Niet alleen is er het NS-station, ook is er een busstation met regionale bussen en de bereikbaarheid per auto vanaf de A7 via de Provinciale weg is goed. De aanwezigheid van een grote parking, het NS-station en het busstation, maakt het gebied tot de belangrijkste toegangspoort van de Hoornse binnenstad. Ten noorden van het stationsgebied liggen eveneens enkele belangrijke publiekstrekkers: het Westfries Gasthuis, enkele onderwijsvoorzieningen en kantoren.

Stedenbouwkundig verband
Groen
Verkeer

Het gebied is momenteel een anonieme vlek. Het verwelkomt de bezoekers van Hoorn niet, noch biedt het een aangename en duidelijke overstapplaats voor de mensen die van hieruit verder gaan. Ook vanuit de binnenstad is het stationsgebied niet duidelijk herkenbaar. Het station staat er een beetje verweesd bij, op een stationsplein dat qua schaal niet aansluit bij de maat van het station. De eigenlijke verkeersstroom in het gebied, met name de voetgangers- en fietsverbinding tussen de Hoornse binnenstad en de buitenstad, tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het stationsgebied, is niet vormgegeven. Een voetgangersbrug maakt momenteel een louter functionele verbinding.

Totaaldoorsnede
Overzichtsmaquette

Ruggegraat van het plan wordt de ‘Traverse’. Dit wordt een hoogwaardige voetgangersverbinding, dwars op het spoor die de binnenstad met de buitenstad verbindt. Via deze Traverse bereik je de verschillende functies in het stationsgebied: de grote parkeergarage, het busstation, het trammuseum en station, het NS-station, de fiets-stallingen.

De Traverse is geen brug maar eerder een verhoogde straat, de randen zijn dan ook bebouwd en voorzien van programma, voor-namelijk commercieel. Referentie hiervoor is de Ponte Vecchio in Florence. Het stedelijk weefsel kent geen onderbreking. Het gebied op de brug samen met de brede trappartijen, worden deel van het stedelijk leven.

Uitvergroting doorsnede

Het front van het Stationsgebied naar de binnen-stad wordt aangeheeld. Een duidelijke grens wordt getrokken: stedelijke bebouwing langs het spoor en een groene gordel vrijgemaakt van auto’s, bussen en fietsen. Het plein voor het NS-station wordt verkleind en opgespannen tussen twee nieuwe gebouwen, zodat het station haar voorname positie herwint.

Het busstation wordt verplaatst naar een gebouw in het noordelijke deel. Niet alleen verlaagt dit aanzienlijk de verkeersdruk op het Keern, ook komt dit de leefbaarheid van het nieuwe stationsplein en de het stedelijke groen ten goede. Naast het dynamische busstation is er in het Noordelijke deel ook plaats voor twee grote parkeergarages, kantoren, grotere detailhandel en wonen. Het wonen is gesitueerd op de parkeerdekken, vanaf het niveau van de Traverse. Er is een onderscheid gemaakt tussen het semi-publiek gebied tussen de verschillende woonblokken en het private interieur van deze blokken. Het trammuseum krijgt een nieuwe, meer prominente plek en wordt gepositioneerd op de kop van de Maelsonstraat.

Uitvergroting doorsnede

De richting van de blokken en de Traverse zijn geënt op assen vanuit de Stad: de Hoge Vest-as, de Maelson-as en de Mosterdsteeg-as. De Traverse volgt de as die de Noorderkerk verbindt met het hoogte-accent van het nieuwe Westfries Gasthuis.

Uitvergroting doorsnede