Update Santrijn

Eind 2008 is Rijnboutt begonnen met een voorzichtige inventarisatie van het plangebied. In een interactief proces is gewerkt aan een nieuw masterplan. Daarbij zijn de toekomstige betrokken en een speciaal samengestelde bewonersgroep: het Santrijnpanel. De emoties uit het verleden laaiden in het Santrijnpanel snel weer op. In werksessies ontstond meer vertrouwen, met name omdat input van bewoners omgezet werden in ontwerpvoorstellen, en Rijnboutt hierover doorlopend verantwoording aflegde. Een aantal malen is de voortgang, als ware het een ‘kijkje in de keuken’ besproken met raadsleden. Hierop volgde steeds een publieke presentatie van de stand van zaken.

Santrijn medio 2008

Tot medio december 2010 is door Rijnboutt gewerkt aan het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Architectenbureau Diederendirrix werkte aan het ontwerp voor het Huis voor Cultuur. Eind vorig jaar is de ontwikkeling van het Huis voor Cultuur gestopt.

Het college van burgemeester en wethouders wil binnen zes maanden met alternatieven komen voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Een Huis voor Cultuur maakt hier niet langer onderdeel van uit. Het college vindt dat het huidige plan te grote financiële risico’s met zich meebrengt. Bezuinigingen bij het Rijk, tegenvallende inkomsten uit het parkeerfonds, maar ook praktische problemen in de uitvoering van het plan spelen een rol. De alternatieven moeten wel leiden tot de gewenste kwaliteitsverbetering van dit deel van het centrum.