Inpassen en uitspreken in een internationale context

Rijnboutt Magazine #8

Ons vakgebied verandert snel. Aan de kant van de opdrachtgevers betreden nieuwe partijen het toneel, partijen die voor eigen portefeuille werken en vooral in de bestaande stad kansen zien. Beleggers en bouwers smeden coalities voor de ontwikkeling van de stedelijke omgeving. Samen met nieuwe ontwikkelaars, bewonersgroepen, bedrijven en allerhande verenigingen zetten zij stappen in het ontwerp van Nederland.

Rijnboutt Magazine #8 is verschenen op 14 juni 2016. Wil je het magazine per post ontvangen? Stuur dan een mail naar press@rijnboutt.nl of geef het door aan je contactpersoon bij Rijnboutt.

In de veranderende omgeving zien we ook de komst van internationale partijen. Sinds enige tijd bestreden internationale beleggers, retailers en adviseurs de Nederlandse markt. Inspelen op de internationalisering is voor Nederland een noodzaak; de natioanle economie draait in grote mate op buitenlandse investeringen en kennisuitwisseling. Grenzen werken niet langer belemmerend in ons vak; de Europese markt is gevarieerd, open en transparant. Het inwinnen van informatie of het uitwisselen van kennis is met de huidige technologie ook steeds eenvoudiger. De Europese economie is een stedelijke economie: financiën, dienstverlening, kennisontwikkeling, het vindt voornamelijk plaats in de stedelijke regio’s. De Europese stad is daarmee een voorbeeld voor de sterke verstedelijking op andere plakken in de wereld.

Nieuwe vormen van (samen)werken, wonen en tijdelijk verblijven, nieuwe concepten voor retail en hospitality en uitingen van nieuwe subculturen worden via internet sneller dan ooit gemeengoed. Internationale uitwisseling beïnvloedt de vernieuwing van de stedelijke samenleving diepgaand. Toerisme, en dan met name stadstoerisme, groeit jaarlijks enorm. Twintig jaar investeren in de vernieuwing van de stad lijkt zijn vruchten af te werpen. Een sterke identiteit, een goed voorzieningenniveau, een onderscheidend verhaal gestoeld op een rijke geschiedenis; dat inspireert mensen. Dat gaat de hele wereld over.

De energietransitie, het beheersen van de waterproblematiek, het in goede banen leiden van de migratiestromen, krimp in combinatie met vergrijzing en herbestemming van erfgoed en leegstaand vastgoed zijn in heel Europa urgente kwesties.

Kennis en ervaring delen, inspireren en je laten inspreren en nieuwe open vormen van samenwerken zijn voor sommige van die huidige grote opgaven meer dan nodig. In ons vakgebied betekent dit het hebben van zorgvuldige, veerkrachtige en duurzame ordeningsprincipes waarin de maatschappelijke verandering gefaciliteerd wordt en ruimtelijke kwaliteit gestimuleerd. Daarin is de internationale dimensie van ons vak zeer bruikbaar.

Wij hebben dit jaar een vestiging in Kraków, Polen geopend om te kunnen bijdragen aan de internationale samenwerking en kennisuitwisseling in Europa. De verwantschap tussen Nederlandse opgaven en de Poolse ontwikkeling biedt ons mogelijkheden om Rijnboutt verder te ontplooien.

In dit magazine komen in negen interviews tien mensen aan het woord die in dit kader een belangrijke visie of voorbeeldfunctie hebben. Ze vertegenwoordigen een brede uitsnede uit de ruimtelijk ordening en architectuur: wetenschap, markt, overheid en ontwerp. Hun werk beïnvloedt het toekomstige beeld van onze steden en ons land, een beeld dat internationaal onderscheidend is!

Fit In, Stand Out

Our profession is changing rapidly. From the clients’ perspective, new parties are entering the scene, parties who work on their own portfolios and see opportunities in existing cities. Investors and builders are forging coalitions to develop urban environments: new developers, resident groups, companies and all kinds of associations are contributing to the design of the Netherlands.

Rijnboutt Magazine #8 was published on June 14, 2016. Do you want to receive the magazine by post? Send an email to press@rijnboutt.nl or pass it on to your contact at Rijnboutt.

This changing environment has facilitated the arrival of international parties. For some time now, international investors, retailers and consultants have been operating on the Dutch market. It is imperative that the Netherlands responds to this internationalisation because its national economy largely runs on foreign investment and knowledge transfer. Borders are no longer a restriction in our profession. The European market is diverse, open and transparent. Obtaining information and exchanging knowledge has become increasingly easy with current technology. The European economy is an urban economy: finance, services, knowledge development – they all take place primarily in urban regions. As a result, the European city is an example for the intense urbanisation in other places in the world.

New forms of working and cooperating, residing (permanently or temporarily), new concepts for retail and hospitality and expressions of new subcultures are gaining currency more rapidly than ever thanks to the internet. International exchanges have a profound impact on the renewal of urban society.

Tourism, especially urban tourism, is growing enormously every year. Twenty years of investment in urban renewal seems to be paying off. A strong identity, good services, a distinctive story rooted in a rich history – that inspires people. Word of it spreads around the world.

The energy transition, managing the water problem, ensuring that migrant flows are properly dealt with, shortages in combination with ageing and the repurposing of heritage sites and vacant real estate are all urgent issues throughout Europe.

Sharing knowledge and experiences, inspiring people and being inspired by people, and new, open forms of cooperation are indispensable for some of the major tasks today. In our profession this means having meticulous, resilient and sustainable organisational principles that facilitate social change and encourage spatial quality. Our profession’s international dimension is extremely useful in that respect.

We opened an office in Cracow, Poland this year in order to contribute to international cooperation and knowledge exchange in Europe. The affinity between Dutch assignments and Polish development is providing us with the opportunity to further develop Rijnboutt.

In this magazine, ten people who have an important vision or play an exemplary role in this context will express their views in nine interviews. They are broad representatives from spatial planning and architecture: science, the market, the government and design. Their work has an impact on the future image of our cities, an image that sets these cities apart internationally.