Rijnboutt Magazine #9

Erfgoed Behoud door ontwikkeling

Rijnboutt Magazine #9 is verschenen op 14 juni 2017. Wil je het magazine per post ontvangen? Stuur dan een mail naar press@rijnboutt.nl of geef het door aan je contactpersoon bij Rijnboutt.

Erfgoed staat volop in de belangstelling. De transformatie van bestaande gebouwen of zelfs van hele stadsdelen vormt een belangrijk deel van de maatschappelijke agenda. De aandacht varieert van nostalgie tot het willen bewaren van kennis over het verleden, van waardering voor vakmanschap tot een roep voor ‘behoud van identiteit’. Waar komt die groeiende belangstelling voor het verleden vandaan? Is er sprake van een trend of van een cultuuromslag in het denken?

Aan erfgoed kleeft het sentiment dat ‘oud’ ook immer ‘goed’ is.

In de verschillende benaderingen van erfgoed overheerst nog altijd de gedachte dat erfgoed moet worden beschermd en behouden. Waar de overheid van oudsher hierin voor zichzelf een conserverende taak ziet weggelegd, leidt de samenspraak met de markt tot een toename van particulier initiatief, waar behoud en herbestemming hand in hand gaan. Voor veel erfgoed gloort een tweede leven. Ook binnen ons bureau vraagt het herbestemmen van erfgoed een steeds groter deel van onze aandacht. Erfgoed is één van de pijlers onder een integrale benadering van cultuur in de vorm van ‘behoud door ontwikkeling’ en is aantoonbaar van betekenis voor de gebiedsidentiteit van (potentiële) vestigingsmilieus. Erfgoed heeft toekomst, maar waar vinden we de doorslaggevende motieven? In de culturele dimensie van erfgoed, in financieel-economische afwegingen, in het sociaal-maatschappelijke aspect? De notie van duurzaamheid? Opmerkelijk in dit verband is het ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte (2017-18) van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, wat onder andere aandacht besteed aan de betekenis van een toekomstbestendige benadering van het Nederlandse cultuurlandschap voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving.

Dan is er nog een particuliere interesse.

Rijnboutt is gevestigd in Amsterdam en Kraków. Het historisch erfgoed van beide historische stadscentra behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. Wat betekent de monumentale status voor de ontwikkelingsmogelijkheden van deze centra? Denk bijvoorbeeld aan het groeiende toerisme, de drang tot het conserveren en etaleren van al wat cultuurhistorisch van waarde is, aan het leesbaar willen houden van de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling of aan de wens naar verduurzaming van het binnenstedelijk gebied.

Rijnboutt Magazine #9

Om onszelf goed te informeren over de stand van zaken in het omgaan met erfgoed, spraken wij met verschillende erfgoedprofessionals in Nederland en Polen en organiseerden we een rondetafelgesprek op ons bureau in Amsterdam. Dat leidde tot boeiende en verrassende gesprekken. Rijnboutt Magazine #9 vormt hiervan de weerslag.

1 van 10

Rijnboutt Magazine #9
verscheen op 14 juni 2017. Wil je het magazine per post ontvangen? Stuur dan een mail naar press@rijnboutt.nl of geef het door aan je contactpersoon bij Rijnboutt.