Een levendig, groen en divers Kayersmolen-Noord

04 juni 2021
Rijnboutt - Kayersmolen-Noord Apeldoorn - OP groen binnengebied-schets

Het grotendeels braakliggende bedrijventerrein Kayersmolen-Noord is een vergeten en wat verwaarloosde plek in de stad Apeldoorn. Het gebied moet uitgroeien tot een groen, gezond, gemeenschappelijk en levendig woon-leefgebied met circa 550 woningen. Op donderdag 3 juni lichtte Richard Koek de gebiedsvisie voor deze locatie toe aan de raadscommissie.

 

Apeldoorn is een snelgroeiende stad die staat voor een forse opgave: invulling geven aan een duurzame groei. De ambitie die in nauwe samenwerking met marktpartijen en woningbouwcorporaties wordt vormgegeven is een (hoog-)stedelijk woonmilieu te realiseren in de bestaande stad. Een van de plekken die daarvoor in aanmerking komt is Kayersmolen-Noord. Nu is dat nog een binnenstedelijk bedrijventerrein met een mengvorm van bedrijvigheid en productie met deels ook leegstand en braakliggend terrein met een plaatselijk ernstig vervuilde bodem. Hoewel het een centrale en aantrekkelijke locatie is op korte afstand van het stadscentrum, het station en het kanaal, is het een vergeten en wat verwaarloosde plek in de stad.

Rijnboutt - Kayersmolen-Noord - OP overkant kanaal

Al sinds de planvorming van de Apeldoornse Kanaalzone behoort Kayersmolen-Noord tot een van de potentiële ontwikkelingslocaties die de stad kan versterken. De verschillende eigenaren en ontwikkelaars hebben in 2020 overeenstemming bereikt over het gezamenlijk tot ontwikkeling brengen van dit gebied tot een stedelijk gemengd woon- en leefmilieu, waarvoor Rijnboutt nu de gebiedsvisie heeft opgesteld.

Levendig en aantrekkelijk

“De nabijheid van het station, de binnenstad en het kanaal zijn aantrekkelijke uitgangspunten om een gebied van hoge dichtheid te creëren waarin gezond wonen wordt bevorderd, de auto ondergeschikt is aan de voetganger en het groen intensief wordt beleefd”, vat Richard samen.

Hij formuleert de verschillende uitgangspunten die de opgave weergeven. Daarin past het realiseren van een stedelijke dichtheid met circa 550 woningen en appartementen in woongebouwen die afwisselen in grootte en hoogte, maar samen wel een eenduidig stedenbouwkundig geheel vormen. In de plinten krijgt het ensemble een mix van functies. Een divers programma wat betreft wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een hoge woon- en leefkwaliteit en versterkt de levendigheid in de buurt.

De beleving wordt gekoppeld aan een gemengd gebruik van het gebied; een aantal goedlopende bedrijven wordt ingepast in het plan. Voor de zittende kunstenaars wordt gekeken of ze hun studio’s kunnen behouden. Er is aandacht voor het hergebruik van waardevolle objecten die verwijzen naar een industrieel verleden; enkele van die bestaande gebouwen worden ingezet voor ontmoetingsfuncties, horeca en voorzieningen. Er komen geen winkels, maar werken aan huis of dienstverlening voor de wijk zijn wel mogelijk.

1924-Kayersmolen Noord-Ontwikkelvisie-plan met bomen
1924-landschap-planconcept

Belangrijk is ook de aandacht voor een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. Deze wordt autoluw; de auto’s zijn zoveel mogelijk uit het zicht. Daarbij streven we naar een groen, klimaatadaptief en natuurinclusief kwalitatief verblijfsgebied met goede verbindingen naar het kanaal.

Kayersmolen-Noord zal zo een onderscheidend en aantrekkelijk gemengd gebied worden dat past bij Apeldoorn.