Leidsche Rijn

11 juli 2012
Supervisie Leidsche Rijn

Leidsche Rijn Centrum Noord (LRCN) vormt samen met Leidsche Rijn Centrum Kern (LRCK), het centrum van Leidsche Rijn. Als aangewezen hoogbouwlocatie in Utrecht heeft het gebied een hoge dichtheid. Deze eigenschappen maken het gebied tot een bijzondere plek in Leidsche Rijn en in de stad Utrecht.

Programma

Leidsche Rijn Centrum Noord heeft een zeer gevarieerd programma (250.000 m² bruto vloeroppervlak) met wonen, kantoren, commerciële functies als een hotel met congrescentrum en horeca. De plint wordt, naast entreepartijen, in- en uitritten en lobby’s, gereserveerd voor commerciële functies en horeca bij voorkeur aan de pleinen. Behalve de kantorenstrook langs de A2 (vanwege geluidshinder) en niet woonfuncties aan het spoor, is de plaatsing en menging van programmaonderdelen flexibel. Er is wel een voorkeur voor een hotel met congres- en kantoorfaciliteiten in het spoorblok aan het Reykjavikplein, het noordelijke stationsplein.

Supervisie Leidsche Rijn

Blokkenstad

De blokkenstad van Leidsche Rijn Centrum wordt doorgezet in Centrum Noord. Hiertoe is een aantal bouwkundige regels opgesteld die een samenhangend beeld garanderen. Zo worden de bouwblokken geparcelleerd met een minimale (15 m) en een maximale (45 m) breedtemaat. Hierdoor ontstaat een ritme van verschillende panden in het straatbeeld. De gevelwanden worden verder geleed door een driedeling van plint, romp en setback in de gevelopbouw vast te stellen. Het overhoeks ontwerpen van de gevels (of het gebouw) zorgt voor continuïteit in het straatbeeld. De gevels hebben een verticale geleding en staan op de grond.

Supervisie Leidsche Rijn

Strategiekaart en spelregels

De plan is vastgelegd in een strategische plantekening waarin de contouren van de openbare ruimte vastliggen, de rooilijnen en de bouwhoogten. Posities en omvang van torens zijn niet vastgelegd, wel hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden. Naast de strategiekaart zijn spelregels opgesteld die verschillende aspecten op verschillende schaalniveau’s regelen. Op planniveau wordt de (hoogbouw)ontwikkeling gestuurd in dichtheid en in het beoogde ruimtelijke kwaliteit en samenhang voor het gehele gebied. Op bouwblokniveau hebben de bouwkundige regels tot doel een coherent beeld te creëren waarin minimale kwaliteitseisen benoemd zijn, zoals een minimale verdiepingshoogte van 4,5 meter voor de begane grondlaag. Op het niveau van de openbare ruimte hebben de regels en richtlijnen veelal tot doel de continuïteit van het straatbeeld en een aangenaam en veilig gebruik van de openbare ruimte te waarborgen. Het inrichtingsplan is door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten gemaakt.

Supervisie Leidsche Rijn
Supervisie Leidsche Rijn
Supervisie Leidsche Rijn
Supervisie Leidsche Rijn
Supervisie Leidsche Rijn

Beeldkwaliteit

Om tot een representatief en herkenbaar gebied te komen is er bijzondere aandacht voor de beeldkwaliteit in de uitwerking van het Stedenbouwkundig plan. Deze is tweeledig en richt zich op het architectonische beeld en op de inrichting van de openbare ruimte. Naast het beeld van het centrum vanaf maaiveld is ook het beeld vanaf de A2, het spoor, vanuit de torens en de skyline vanuit de wijde omgeving van belang.

Supervisie Leidsche Rijn

Ten behoeve van de beeldkwaliteit zijn regels en richtlijnen (samen met de spelregels o.a opgenomen in de strategiekaart) opgesteld als leidraad bij de verder ontwikkeling van het gebied. Ook is er een kleurenpalet voor de materialisatie van de gebouwen die samen met de materialen voor de openbare ruimte een onderscheidend en eigen beeld voor Leidsche Rijn Centrum Noord zullen doen ontstaan.

Supervisie Leidsche Rijn