Versteende locatie wordt levendig Geuzenpark

23 augustus 2021
Impressie park in Geuzenpark Hilversum door Rijnboutt

Wat nu een grijs bedrijventerrein is aan de Korte Noorderweg in Hilversum, kan in de toekomst het Geuzenpark worden; een aantrekkelijk en toegankelijk woon- en werkgebied in het groen. Op deze compacte locatie moeten ruim 300 woningen worden gerealiseerd. Dat stuit op weerstand van omwonenden. “Maar wat dit project uniek maakt is het proces”, zegt stedenbouwkundige en associate Desirée Eggink.

 

Tijdens het opstellen van de stedenbouwkundige visie wordt intensief met omwonenden gesproken. De intentie van zowel Rijnboutt als opdrachtgever Prosperity is om zorgvuldig naar hen te luisteren, uit te leggen waarom we iets doen en onze plannen waar nodig aan te passen.

Op 13 juli 2021 werd de intentieovereenkomst getekend waarin de gemeente Hilversum en de ontwikkelaar Prosperity de afspraak maken om de haalbaarheid van het plan voor Geuzenpark te onderzoeken. Rijnboutt gaat nu in samenspraak met bewoners verder aan de slag met het stedenbouwkundig plan om te komen tot een locatie-ontwikkelplan.

3D schets Spoorzone Geuzenpark Hilversum door Rijnboutt

Het bedrijventerrein ligt in de Geuzenbuurt, slechts enkele minuten van station Hilversum en het centrum, en wordt voornamelijk omringd door laagbouw uit de eerste helft van de 20e eeuw. De locatie aan de Korte Noorderweg karakteriseert zich door bedrijfsloodsen en achterzijden als tuinschuttingen, parkeerplekken en garageboxen. Het is een gebied met onaantrekkelijke dichte gevels waar de levendigheid ontbreekt en mensen zich ’s avonds niet altijd veilig voelen.

Binnen de stedenbouwkundige visie van Rijnboutt wordt dit terrein getransformeerd tot een attractieve en toegankelijke plek waar wonen, werken en groen samengaan. Met een ‘wijk-werk-hub’ gericht op thuiswerkers uit de buurt en voorzien van ondersteunende functies zoals horeca, kinderopvang of zorg. En met een mix van privé buitenruimtes, gemeenschappelijke daktuinen en een openbaar park voor de hele buurt.

Impressie Noorderweg in Geuzenpark Hilversum door Rijnboutt
Impressie Korte Noorderweg in Geuzenpark Hilversum door Rijnboutt

Bewonersavonden

Het woonprogramma vormt een uitdagende opgave op deze compacte plek. De locatie is aangewezen als ontwikkellocatie in de Gebiedsagenda 1221. Dit ambitiedocument voor onder andere de Geuzenbuurt is door de gemeente, ontwikkelaars en bewoners gezamenlijk opgesteld en recent vastgesteld door de raad. Zoals daarin staat geformuleerd, is er behoefte vanuit de wijk aan betaalbare woningen voor starters en ouderen. Om binnen het huidige financiële kader aan deze specifieke wens te kunnen voldoen is echter een hogere dichtheid nodig dan gewenst wordt in het ambitiedocument. Uit meerdere bewonersavonden blijkt dan ook dat de weerstand van direct omwonenden aanvankelijk groot is. “Zij zijn kritisch en vrezen voor inbreuk op hun privacy, meer drukte en het blokkeren van hun zonlicht door de nieuwe bebouwing. We bouwen immers letterlijk in hun achtertuin”, vertelt Eggink.

Tijdens de eerste informatieve bewonersavond (4 maart) hebben we onze ambities besproken. Bij de tweede bewonersbijeenkomst (16 maart) hebben we ons plan inhoudelijk toegelicht en vragen beantwoord. Op basis van de reacties en gesprekken tijdens die avonden konden we de belangrijke thema’s definiëren: groen en de openbare ruimte, zon en privacy, ontsluiting en parkeren en leefbaarheid en sociale veiligheid. Bij de derde avond (7 juni) hebben we vervolgens wijzigingen binnen die thema’s in drie varianten voorgelegd om zo het gesprek te kunnen voeren over wat men belangrijk vindt. De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het groen en de openbare ruimte spelen hierbij een belangrijke rol als tegengewicht voor de dichtheid. Door gebruik te maken van heldere visualisaties en passende referentiebeelden hopen we te laten zien dat huidige bewoners echt iets moois terugkrijgen.
Ondanks de aanwezigheid van hei, het bos en de plassen rondom Hilversum, hebben de Geuzenbuurt en haar aanliggende wijken een groot tekort aan groen in de openbare ruimte. “De groenbehoefte is heel groot”, weet Eggink. “Door te vergroenen voegen we nieuwe kwaliteiten toe aan deze plek, zowel voor de omwonenden als voor de nieuwe bewoners. Het zorgt voor meer biodiversiteit en draagt bij aan een klimaatbestendiger omgeving. En groene daken zorgen voor de opvang van regenwater, isolatie en het tegengaan van hittestress.”

Luchtfoto plangebied Geuzenpark Hilversum door Rijnboutt

Levendig en veilig

“Door parkeren ondergronds op te lossen is er minder verkeer en wordt het straatbeeld veiliger en vriendelijker”, vervolgt Eggink. “Ook zorgen we voor levendigheid en een verbetering van de sociale veiligheid door niet met de rug naar de wijk gekeerd te bouwen maar open en toegankelijk met hoofdentrees aan de binnenroutes. Horeca en andere functies in de plinten van de woonblokken en het creëren van plekken voor ontmoeting, dragen daaraan bij.”
“Zo hopen we in dit traject de complexe puzzel te ontrafelen en voor te sorteren op een vloeiend proces. Met als resultaat een levendige, veilige en groene buurt waar iedereen zich thuis voelt”, zegt Eggink.

Meer weten over het project? Bekijk de projectwebsite

Tekst: Viveka van de Vliet
Visualisaties: Rijnboutt